Uchwały Rady Miejskiej (2016)

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XV/116/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 22 czerwca 2016 rok

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.z 2016r. poz.296) uchwala się: § 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały w sprawie Statutu Gminy Skaryszew. 2. Ogłoszenie, o którym...

UCHWAŁA Nr XV/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 22 czerwca 2016 rok

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) oraz art. 212, 214, 217, 233 pkt.3, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U z 2013 poz. 885[1] / uchwala się : § 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2016...

UCHWAŁA Nr XV/114/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 22 czerwca 2016 rok

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885[1]...

UCHWAŁA Nr XV/113/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 22 czerwca 2016 rok

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 [1])- uchwala się: §...

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Skaryszew z dnia 29 kwietnia 2016r. Nr XIV/109/2016 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w stosunku do nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych obejmujących...

UCHWAŁA Nr XIV/104/2016 RADY MIASTA SKARYSZEW z dnia 29 kwietnia 2016 rok

w sprawie powołania członków Społecznej Rady Kultury oraz określenia regulaminu jej pracy Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 9 ust. 3 statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Skaryszewie nadanego Uchwałą Nr XII/95/2016...

UCHWAŁA Nr XIV/112/2016 RADY MIASTA SKARYSZEW z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Odechowie z filią w Wólce Twarogowej Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art.229 pkt.3,art.237 i art.238 ustawy z dnia 14 marca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego...

UCHWAŁA Nr XIV/111/ 2016 RADY MIASTA SKARYSZEW z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Skaryszew Na podstawie...

UCHWAŁA Nr XIV/110/2016 RADY MIASTA SKARYSZEW z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie ustalenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Skaryszew. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z...

UCHWAŁA Nr XIV/109/2016 RADY MIASTA SKARYSZEW z dnia 29 kwietnia 2016 rok

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w stosunku do nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych obejmujących dzieci sześcioletnie i inne grupy wiekowe Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia...