Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA Nr XV/114/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 22 czerwca 2016 rok

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885[1] ) - uchwala się:

Rada Miejska w Skaryszewie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania budżetu za 2015 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015, informacją o stanie mienia, a także wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skaryszewie dotyczącym absolutorium za rok 2015 oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2015 r. – uchwala co, następuje:

§ 1.

Udziela Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Jan Jeżmański


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w:Dz.U.z 2013r. poz.613; z 2014 poz.768; z 2015 poz.4, 978, 1045, 1166, 1333, 1844 i 1893

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Malmon
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 maja 2017 22:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 526
20 maja 2017 22:06 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)