Deklaracja dostępności

Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.skaryszew.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2018-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-02-24
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-02-24

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, część plików nie jest dostępnych cyfrowo, brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów (powód: Wyłączenia: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Tomasz Kalita , adres e-mail: urzad@skaryszew.pl , telefon: 486103089.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Juliusza Słowackiego.

Dostosowanie korytarzy

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Dostosowanie schodów

Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

Dostosowanie wind

Brak wind.

Dostępność informacji głosowych

Brak informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Przy budynku na parkingu wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dodatkowe informacje

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lutego 2020 14:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Kalita
Ilość wyświetleń: 452
24 lutego 2020 15:05 (Tomasz Kalita) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
24 lutego 2020 15:03 (Tomasz Kalita) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
24 lutego 2020 15:01 (Tomasz Kalita) - Aktualizacja deklaracji dostepności.