Ochrona Danych Osobowych

RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) stosujemy od 25 maja 2018r.

W  sprawach  z  zakresu  ochrony  danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Kalitą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iodo@skaryszew.pl

Pełna nazwa:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jaki jest cel RODO?

RODO wprowadza i ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. W szczególności dba o bezpieczeństwo danych osobowych i chroni prawo do prywatności.

Krótki słowniczek pojęć

 • Administrator – To osoba lub podmiot, który (samodzielnie lub wspólnie z innymi administratorami) ustala, po co i jak będzie przetwarzać dane osobowe. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew.

 • Dane osobowe – to informacje, które identyfikują (lub pozwalają zidentyfikować) osobę fizyczną (zwaną też „osobą, której dane dotyczą”). Będą to w szczególności: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, miejsce urodzenia, numer konta bankowego, NIP, PESEL, informacje o rodzinie, imiona dzieci, wynagrodzenie, obraz z monitoringu wizyjnego itp.

 • Przetwarzanie danych osobowych – to działania dotyczące danych osobowych. Mogą one odbywać się automatycznie lub ręcznie. O przetwarzaniu mówimy wtedy, gdy dane: zbieramy, utrwalamy, organizujemy, porządkujemy, przechowujemy, adaptujemy lub modyfikujemy, pobieramy, przeglądamy, wykorzystujemy, ujawniamy (np. przesyłając), rozpowszechniamy, udostępniamy, dopasowujemy lub łączymy, ograniczamy, usuwamy lub niszczymy.

 • Podmiot przetwarzający – to osoba fizyczna lub podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

 • Profilowanie – to sposób zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które wykorzystuje dane osobowe po to, aby ocenić, czy klient posiada pewne cechy. Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew nie stosuje profilowania.

 • Automatyczne podejmowanie decyzji – to podejmowanie decyzji bez udziału człowieka, w oparciu o modele i algorytmy, tworzone w systemach informatycznych. Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew nie stosuje automatycznego podejmowania decyzji.

Podstawowe zasady RODO

RODO formułuje 6 zasad przetwarzania danych osobowych, którymi kieruje się nasza jednostka, gdy przetwarzamy dane osobowe. Są nimi:

 • zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa. O wszystkich kwestiach z tym związanych informujemy wyczerpująco ustalonymi kanałami komunikacji i jak najprostszym językiem, by osoby, których dane dotyczą, były świadome, że zbieramy, przechowujemy lub w inny sposób przetwarzamy ich określone dane osobowe;

 • zasada minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko te dane (adekwatne, stosowne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel;

 • zasada prawidłowości danych: dokładamy najwyższej staranności, by dane, które przetwarzamy, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne. Dlatego możemy co jakiś czas prosić osoby, których dane przetwarzamy, o to, by sprawdziły i zaktualizowały swoje dane. Prosimy ich też o to, by klienci informowali nas o wszelkich zmianach swoich danych osobowych (imię i nazwisko, adres itp.);

 • zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanych danych: dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, którego nie moglibyśmy osiągnąć w inny sposób. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je tylko tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas przepisy prawa);

 • zasada integralności i poufności danych: zapewniamy takie rozwiązania informatyczne i organizacyjne, dzięki którym dane osobowe, które przetwarzamy, są bezpieczne. Chronimy dane przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;

 • zasada rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać (w sposób, w jaki wymaga od nas prawo), że w odniesieniu do danych osobowych działamy zgodnie z przepisami prawa, uwzględniamy ochronę danych w fazie projektowania (np. nowego zadania, projektu) oraz zapewniamy domyślną ochronę danych osobowych.

 

 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew
 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)
 3. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)
 4. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
 5. Klaulula informacujna o przetwarzaniu danych osobowych - uczestnicy Sesji Rady Miejskie
 6. Klauzula informacyjna dla uczestników Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego "Wstępy"
 7. Klauzula informacyjna podatki lokalne.pdf
 8. Klauzula informacyjna jubileusz pożycia małżeńskieg.pdf
 9. Klauzula informacyjna monitoring stadion.pdf
 10. Klauzula informacyjna - usunięcie drzew lub krzewów
 11. Klauzula informacyjna - Gminna Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych
 12. Klauzula informacyjna - Dostęp do informacji publicznej
 13. Klauzula informacyjna - monitoring wizyny budynek Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie
 14. Klauzula informacyjna - odbiór i utylizacja azbestu
 15. Klauzula informacyjna monitoring MIEJSKI - RYNEK

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 maja 2017 23:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1907
16 października 2020 14:45 (Tomasz Kalita) - Zmiana treści zakładki.
16 października 2020 14:44 (Tomasz Kalita) - Zmiana treści zakładki.
22 lipca 2020 15:05 (Tomasz Kalita) - Zmiana treści zakładki.