Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA Nr XIV/110/2016 RADY MIASTA SKARYSZEW z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie ustalenia tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Skaryszew.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014r., poz. 191, Dz.U. z 2015r., poz. 357, 1268, i 1418) uchwala się:

§ 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191, Dz.U. z 2015r., poz.357, 1268 i 1418)

1/ Nauczyciel wspomagający – 25 godzin

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

z mocą obowiązującą od 1 września 2016r.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Jan Jeżmański

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Malmon
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 maja 2017 21:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 523
20 maja 2017 21:48 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)