Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA Nr XV/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 22 czerwca 2016 rok

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) oraz art. 212, 214, 217, 233 pkt.3, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U z 2013 poz. 885[1] / uchwala się :

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Nr: XII/85/2016 z dnia 27 stycznia 2016r. wprowadza się zmiany polegające na:

1.Zmianie planowanych wydatków budżetu poprzez przeniesienie planu wydatków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej

2.zmianie Tabeli nr 2 do uchwały „Planowane wydatki budżetu na rok 2016” zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W wyniku wprowadzonych zmian § 1 pkt. 2, Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1)„Wydatki budżetu w łącznej kwocie 53 397 909 zł

z tego:

a) bieżące w kwocie 48 579 904 zł

b) majątkowe w kwocie 4 818 005 zł. ”

§2. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Jan Jeżmański


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w: Dz. U. z 2013 poz. 938,1646; z 2014 poz. 379,911,1146,1626,1877; z 2015 poz.532,1045,1117,1130,1189,1190,1269,1358,1513,1830,1854,1890,2150,

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Malmon
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 maja 2017 22:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 532
20 maja 2017 22:08 (Administrator ) - Dodanie załącznika [zal_2_zakl_budzzmiana_2016.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 maja 2017 22:08 (Administrator ) - Dodanie załącznika [zal_1_wydatki.xls] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 maja 2017 22:08 (Administrator ) - Dodanie załącznika [uzasadnienie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)