Uchwały Rady Miejskiej (2016)

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XVIII/145/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 29 września 2016r.

w sprawie przyjęcia „ Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Skaryszew” Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U z 2015r, poz.21561,) uchwala się: § 1. Przyjmuję się „ Regulamin udzielania pomocy...

UCHWAŁA Nr XVIII/144/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 29 września 2016r.

w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w miejscowości Chomentów Puszcz. Na podstawie art. 35 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz § 24 Statutu Sołectwa określonego uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/162/2012 z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu dla Sołectwa Chomentów...

UCHWAŁA Nr XVIII/143/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 29 września 2016r.

w sprawie powołania komisji doraźnej „Komisji Statutowej” Rady Miejskiej w Skaryszewie. Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz § 32 Statutu Gminy Skaryszew przyjętego uchwałą Nr IV/29/2003 Rady Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia...

UCHWAŁA Nr XVIII/142/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 29 września 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 25 ust. 2 w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r....

UCHWAŁA Nr XVIII/141/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 29 września 2016r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego podlegającego przejęciu na rzecz Gminy Skaryszew. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016, poz. 446) oraz art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 1990r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę...

UCHWAŁA Nr XVIII/140/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 29 września 2016r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie trybu prac nad projektem Uchwały Budżetowej Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 poz. 446) i art. 234 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r./ Dz.U z 2013 poz.885[1]/ Rada Miejska w Skaryszewie uchwala, co następuje ;

UCHWAŁA Nr XVIII/139/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 29 września 2016r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) oraz art. 212, 214, 233 pkt.3, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 poz.885[1] ) Rada Miejska w Skaryszewie uchwala, co następuje : &s

UCHWAŁA Nr XVIII/138/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 29 września 2016r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2016 – 2024 Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U z 2013 poz. 885[1] ) uchwala się: § 1. W uchwale Nr XII/84/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 stycznia...

UCHWAŁA Nr XVII/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 30 sierpnia 2016r.

w sprawie trybu prac nad projektem Uchwały Budżetowej

UCHWAŁA Nr XVII/137/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 30 sierpnia 2016r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), uchwala się: ...