Uchwały Rady Miejskiej (2016)

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XIX/152/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 18 listopada 2016r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XIX/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 18 listopada 2016r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA Nr XIX/154/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 18 listopada 2016r.

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

UCHWAŁA Nr XIX/155/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 18 listopada 2016r.

w sprawie ustalenia stawek kalkulacyjnych dla ustalenia kwoty dotacji przedmiotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie na 2017 rok.

UCHWAŁA Nr XIX/157/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 18 listopada 2016r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Skaryszew.

UCHWAŁA Nr XIX/158/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 18 listopada 2016r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy na lata 2016-2020

UCHWAŁA Nr XIX/156/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 18 listopada 2016r.

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta i Gminy Skaryszew z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Uchwała Nr XIX/159/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 listopada 2016r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Skaryszew.

UCHWAŁA Nr XVIII/147/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 29 września 2016r.

w sprawie określenia, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych Gminy Skaryszew zaliczanych do sektora finansów publicznych, jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi. Na podstawie art. 10a pkt 1 i art. 10b ust. 1 i 2 oraz art.18...

UCHWAŁA Nr XVIII/146/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 29 września 2016r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016r Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art.41 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu...