Uchwały Rady Miejskiej

Wybierz rok

Uchwała nr XIX/134/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 grudnia 2019r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

Uchwała nr XIX/133/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 grudnia 2019r.

w sprawie uznanie petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

Uchwała nr XIX/132/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 grudnia 2019r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Skaryszew na rok szkolny 2019/2020

Uchwała nr XIX/131/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 grudnia 2019r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Skaryszew

Uchwała nr XIX/130/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 grudnia 2019r.

w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Skaryszew.

Uchwała nr XIX/129/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 grudnia 2019r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Mi9asta i Gminy Skaryszew na 2020 rok.

Uchwała nr XIX/128/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 grudnia 2019r.

w sprawie utworzenia na terenie Gminy Skaryszew Ośrodka Wsparcia pod nazwą Klub Senior+ w Makowcu

Uchwała nr XIX/127/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 grudnia 2019r.

w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujetego w wykazie.

Uchwała nr XIX/126/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 grudnia 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmiahn w Uchwale Budzetowej na rok 2019.

Uchwała nr XVIII/125/2019 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 grudnia 2019r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2019-2025.