Uchwały Rady Miejskiej (2016)

Wybierz rok

Uchwała Nr XXI/169/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 grudnia 2016r

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skaryszew oraz warunków zwolnienia z tych opłat.

Uchwała Nr XXI/176/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie przyjęcia "Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skaryszew do 2025 roku".

Uchwała Nr XXI/175/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia "Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Skaryszew na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024".

Uchwała Nr XXI/174/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

Uchwała Nr XXI/173/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie udzielenia wsparcia Spółdzielni Socjalnej "Zielona Igiełka" z siedzibą w Skaryszewie przy ul. Krasickiego 65.

Uchwała Nr XXI/172/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie.

Uchwała Nr XXI/171/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skaryszewie.

Uchwała Nr XXI/170/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Uchwała Nr XXI/168/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Skaryszew przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.

Uchwała Nr XXI/167/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 grudnia 2016r.

w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenie planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie.