Uchwały Rady Miejskiej (2016)

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XVII/136/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 30 sierpnia 2016r.

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Skaryszew w miejscowości Makowiec Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446) uchwala się: § 1. Nadać nazwę ulica „Urocza” drodze wewnętrznej będącej własnością osób fizycznych, położonej w miejscowości...

UCHWAŁA Nr XVII/135/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 30 sierpnia 2016r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta i gminy Skaryszew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz...

UCHWAŁA Nr XVII/134/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 30 sierpnia 2016r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2016- 2019 dla miasta i gminy Skaryszew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art.87 ust. 3 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2014...

UCHWAŁA Nr XVII/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 30 sierpnia 2016r.

w sprawie trybu prac nad projektem Uchwały Budżetowej Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 poz. 446) i art. 234 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r./ Dz.U z 2013 poz.885[1]/ Rada Miejska w Skaryszewie uchwala, co następuje ; § 1.

UCHWAŁA Nr XVII/132/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 30 sierpnia 2016r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych. U. z 2016 poz. 446.), art. 89, ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 poz.885[1]) oraz art. 2, pkt.5 i art. 33, pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r o obligacjach (Dz. U. 2015 poz. 238), Rada Miejska w Skaryszewie uchwala się: § 1. 1 Miasto i Gmina Skaryszew...

UCHWAŁA Nr XVII/131/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 30 sierpnia 2016r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) oraz art. 212, 214, 233 pkt.3, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 poz.885[1] ) uchwala się : § 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Nr:...

UCHWAŁA Nr XVII/130/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 30 sierpnia 2016r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2016 – 2024 Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U z 2013 poz. 885[1] ) uchwala się: § 1. W uchwale Nr XII/84/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 29 stycznia...

UCHWAŁA Nr XVI/129/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 12 lipca 2016r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii...

Uchwała Nr XVI/128/2016 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 lipca 2016r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) oraz art. 212, 233 pkt.3, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U z 2013 poz. 885[1] / uchwala się : § 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Nr: X

UCHWAŁA Nr XV/127/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 22 czerwca 2016 rok

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skaryszew w 2016r.” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U....