Uchwały Rady Miejskiej (2012)

Wybierz rok

UCHWAŁA XXIII/238/2012 RADY MIEJSKIEJ W Skaryszewie z dnia 13 grudnia 2012 r.

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) oraz art. 6c...

UCHWAŁA Nr XIII/240/2012 RADY MIEJSKIEJ W Skaryszewie z dnia 13 grudnia 2012 r.

w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze....

UCHWAŁA Nr XXIII/233/2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości...

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr: XXIV/249/2012 z dnia 28 grudnia 2012

Rada Miejska ustala plan Uchwały Budżetowej na rok 2013 w następujący sposób; Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 264 ustawy z dnia...

Uchwała nr: XXIV/248/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2018 Na podstawie art. 230, ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. ) w związku z art.122, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) ...

UCHWAŁA NR XXIV/247/2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Skaryszew z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. Na podstawie art.7 ust.1 pkt.19 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz...

U C H W A Ł A Nr XXIV/246/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Skaryszew na rok 2013. Na podstawie art. 10 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 66, poz.469 i Nr 120, poz. 826) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

U C H W A Ł A Nr XXIV/245/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych na 2013 rok. Na podst. Art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz na podstawie art. 4` ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości...

UCHWAŁA NR XXIV/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 28 grudnia 2012r.

W sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenie planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie.

Uchwała Nr XXIV/243/2012 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.) oraz art. 212 i 233 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Skaryszewie w Uchwale...