Uchwały Rady Miejskiej (2013)

Wybierz rok

Uchwała Budżetowa na rok 2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie Nr XXXIII/337/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.

Budżet Miasta i Gminy Skaryszew na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013.594.ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U....

Uchwała nr XXXIII/336/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2022 Na podstawie art. 230, ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013.885 ze zm.) Rada Miejska w Skaryszewie postanawia, co następuje; 1. Uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Skaryszew na lata 2014-2022 stanowiącą załącznik...

UCHWAŁA Nr XXXIII/335/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia elektronicznego wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r....

UCHWAŁA Nr XXXIII/333/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/266/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz....

UCHWAŁA Nr XXXIII/332/2013 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie ustalenia stawek kalkulacyjnych dla ustalenia kwoty dotacji przedmiotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie na 2014 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U.z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach...

UCHWAŁA Nr XXXIII/331/2013 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U.z 2013r. poz.594 ze zm.) art.24 ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj.Dz.U.z 2006r. Nr...

U C H W A Ł A Nr XXXIII/330/2013 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U.z 2013r. poz.594 ze zm.) art.24 ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj.Dz.U.z...

UCHWAŁA Nr XXXIII/329/2013 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ) oraz art. 15 i 19 ustawy z dnia...

U C H W A Ł A Nr XXXIII/328/2013 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Skaryszew. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.)- Rada Miejska w Skaryszewie uchwala, co następuje: § 1. Nadać nazwę ulica „Bolesława Prusa” – drodze będącej własnością Miasta i Gminy...

UCHWAŁA NR XXXIII/327/2013 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 30 grudnia 2013r.

W sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenie planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie. Na podstawie art.. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 ze zm.)oraz art. 18 ust....