Uchwały Rady Miejskiej (2014)

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XXXIX/386/2014 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 22 października 2014 r.

W sprawie: trybu prac nad projektem Uchwały Budżetowej

UCHWAŁA Nr III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm./ - Rada Miejska w Skaryszewie uchwala, co następuje: § 1. Zatwierdza się plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Skaryszewie zgodnie z załącznikiem...

UCHWAŁA Nr III/4/2014 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 22 grudnia 2014r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt.9, lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013.594 ze zm.), art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 j.t. ze zm.), Rada Miejska w Skaryszewie...

UCHWAŁA Nr III/ 12/2014 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art.229 pkt.3) ustawy z dnia 14 marca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2013...

UCHWAŁA Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, inne formy wychowania przedszkolnego oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Skaryszew. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze...

UCHWAŁA Nr III/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 22 grudnia 2014 r. z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości oświatowych Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594.) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z...

UCHWAŁA Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 grudnia 2014r.

w sprawie zapewnienia właściwej organizacji Skaryszewskiego Jarmarku Końskiego zwanego „ WSTĘPAMI” odbywającego się corocznie w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 oraz art. 41 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 t.j.) - Rada Miejska w Skaryszewie...

UCHWAŁA Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ) oraz art. 15 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010r....

UCHWAŁA NR III/7/2014 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 22 grudnia 2014r.

W sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenie planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie. Na podstawie art.. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 ze zm.)oraz art. 18 ust....

Uchwała Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 22 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013.594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 217 i 233 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 ze zm.), Rada Miejska w Skaryszewie w Uchwale Budżetowej na...