Uchwały Rady Miejskiej (2016)

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XV/126/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 22 czerwca 2016 rok

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016...

UCHWAŁA Nr XV/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 22 czerwca 2016 rok

w sprawie powołania inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i ustalenia innych niż określone w ordynacji podatkowej terminów wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla inkasentów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990...

UCHWAŁA Nr XV/124/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 22 czerwca 2016 rok

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), uchwala...

UCHWAŁA Nr XV/123/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 22 czerwca 2016 rok

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 464) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250.), po...

UCHWAŁA Nr XV/122/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 22 czerwca 2016 rok

w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa w związku z planowaną realizacją inwestycji celu publicznego pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 9 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 9 w miejscowości Makowiec...

UCHWAŁA Nr XV/121/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 22 czerwca 2016 rok

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew, położonych w miejscowości Dzierzkówek Stary, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: Nr 56/1, Nr 153, Nr 803 i Nr 804, o łącznej powierzchni 1,8700ha Na podstawie art. 18 ust....

UCHWAŁA Nr XV/120/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 22 czerwca 2016 rok

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 30m2 z części nieruchomości nr 864/8 o pow. 3839m2, położonej w Skaryszewie przy ul. M.C. Skłodowskiej § 1. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew, położonej w miejscowości Skaryszew...

UCHWAŁA Nr XV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 22 czerwca 2016 rok

w sprawie zamiany nieruchomości między Miastem i Gminą Skaryszew a osobami fizycznymi Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 13 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz.65) uchwala się: §...

UCHWAŁA Nr XV/118/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 22 czerwca 2016 rok

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się: § 1. Wyraża się zgodę na utworzenie przez Gminę Skaryszew wspólnie z Gminą...

UCHWAŁA Nr XV/117/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 22 czerwca 2016 rok

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do prowadzenia i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 w związku z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r...