Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA Nr XIV/112/2016 RADY MIASTA SKARYSZEW z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Odechowie z filią w Wólce Twarogowej

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art.229 pkt.3,art.237 i art.238 ustawy z dnia 14 marca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2016r. poz.23), po rozpatrzeniu skargi p. Wiolety Malickiej uchwala się:

§ 1. 1. Skargę p. Wiolety Malickiej na działalność Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Odechowie z filią w Wólce Twarogowej uznaje się za zasadną w części dotyczącej uchybienia w procedurze kwalifikacji dziecka na zajęcia świetlicowe.

2. W pozostałym zakresie skargę uznaje się za bezzasadną.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skaryszewie

do zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Jan Jeżmański

 

Uzasadnienie

W związku ze złożoną przez Panią Wioletę Malicką skargą na zachowanie i postawę dyrektora PSP w Odechowie z Filią w Wólce Twarogowej, zawartą w pismach z dnia 29.02.2016r. oraz z dnia 01.03.2016r., w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, skargę uznaje się za częściowo uzasadnioną.

Zgodnie z art. 67 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty / Dz. U. z 2015r. poz.2156 z późn. zm./ - szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne, o której mowa w art.79 b ust.1, jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców – na wniosek rodziców.

Wobec powyższego, istniała podstawa prawna do żądania od Pani Wiolety Malickiej, jako matki dziecka objętego zajęciami świetlicowymi w związku z czasem pracy rodziców, złożenia stosownego wniosku.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego jak również w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty – stwierdzić należy, że zaistniały pewne uchybienia w procedurze kwalifikacji dziecka na zajęcia świetlicowe.

W dacie objęcia dziecka - Ewy Malickiej - zajęciami świetlicowymi w miesiącu wrześniu 2015r. stwierdzono brak stosownego wniosku rodziców.

Uchybienia zostały przez dyrektor szkoły usunięte a zaistniała sytuacja unormowana – wniosek został złożony.

Natomiast w części skargi dotyczącej zachowania i postawy dyrektor szkoły, z uwagi na brak dowodów – skargę należy uznać za nieuzasadnioną.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Malmon
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 maja 2017 21:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 548
20 maja 2017 21:50 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)