Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA Nr XIV/109/2016 RADY MIASTA SKARYSZEW z dnia 29 kwietnia 2016 rok

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w stosunku do nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych obejmujących dzieci sześcioletnie i inne grupy wiekowe

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014r., poz. 191, Dz.U. z 2015r., poz. 357, 1268, i 1418) uchwala się:

§ 1. 1. Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie, jak i innych grup wiekowych, w których dzieci w wieku sześciu lat stanowią mniej niż 50 %dzieci w grupie wynosi 25 godzin.

2. Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie, jak i innych grup wiekowych, w których dzieci w wieku sześciu lat stanowią, 50% dzieci w grupie i więcej niż 50% dzieci w grupie wynosi 22 godziny.

3. Ustalając liczbę dzieci w wieku sześciu lat, o której mowa w ust. 1 i 2 bierze się pod uwagę wszystkie dzieci, które w trakcie danego roku szkolnego ukończą, co najmniej sześć lat.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

z mocą obowiązującą od 1 września 2016r.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Jan Jeżmański

 

Uzasadnienie

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli określa art.42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela. Dla dzieci 3,4 i 5 letnich wynosi on 25 godzin tygodniowo, dla dzieci 6 letnich 22 godziny tygodniowo. Zgodnie z art.42ust.7 w/w ustawy tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli nie wymienionych w ust 3 określa organ prowadzący. Zgodnie zaś z art.91d ust.1 pkt 1 zadania organu prowadzącego w tym zakresie wykonuje Rada Gminy.

W przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Skaryszew występują grupy mieszane, w których wychowankami są dzieci od 3 do 6 lat. Wynika to z małej liczebności wychowanków, ograniczonych warunków lokalowych, jak też przemawiają za tym fakty ekonomiczne uzasadniające łączenie grup. Art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela nie określa pensum dla nauczycieli w grupach mieszanych, w związku z powyższym wymagane jest określenie w drodze odrębnej uchwały tygodniowego wymiaru pensum dla nauczycieli uczących w takich grupach.

W uchwale przyjęliśmy proporcję liczby dzieci 6-letnich do pozostałej liczby dzieci innej grupy wiekowej. W przypadku równej i większej liczby dzieci sześcioletnich w grupie ustala się dla nauczyciela 22 godzinny wymiar pensum, natomiast w przypadku mniejszej liczby dzieci sześcioletnich w stosunku do liczby dzieci w grupie wymiar pensum nauczyciela wynosi 25 godzin.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Malmon
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 maja 2017 21:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 528
20 maja 2017 21:48 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)