Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA Nr XIV/104/2016 RADY MIASTA SKARYSZEW z dnia 29 kwietnia 2016 rok

w sprawie powołania członków Społecznej Rady Kultury oraz określenia regulaminu jej pracy

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 9 ust. 3 statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Skaryszewie nadanego Uchwałą Nr XII/95/2016 Rady Miasta Skaryszew z dnia 16 marca 2016 r. uchwala się:

§ 1. Powołuje się Społeczną Radę Kultury przewidzianą w Statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Skaryszewie w składzie:

  • 1.Daniel Rogala
  • 2.Romuald Kołodziej
  • 3.Dorota Lis
  • 4.Paulina Mamczarz
  • 5.Ewa Jastrzębska
  • 6.Emilia Gowin
  • 7.Agnieszka Szarpak
  • 8.Tomasz Góźdź
  • 9.Artur Janiak

§ 2. Przyjmuje się Regulamin Działania Społecznej Rady Kultury stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Jan Jeżmański

 

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XII/95/2016 z dnia 16 marca 2016 r. został nadany statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skaryszewie.

Zgodnie z § 9 statutu społecznym organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora MGOK jest Społeczna Rada Kultury. Na wniosek Burmistrza jest ona powoływana przez Radę Miejską na czteroletnią kadencję z określeniem zasad działania. W skład Społecznej Rady Kultury wchodzą przedstawiciele organu założycielskiego, instytucji związanych trwale z działalnością MGOK, przedstawiciele środowisk twórców, stowarzyszeń, twórcy i artyści oraz inne osoby zainteresowane działalnością kulturalną w Gminie Skaryszew.

 

Załącznik Nr 1

do UCHWAŁY Nr XIV/104/2016

RADY MIASTA SKARYSZEW

z dnia 29 kwietnia 2016 r.

REGULAMIN

DZIAŁANIA SPOŁECZNEJ RADY KULTURY

§ 1.

1.Społeczna Rada Kultury zwana w dalej Radą opiera swą działalność na pracy społecznej i jej członkowie nie pobierają żadnego wynagrodzenia.

2.Kadencja Rady trwa 4 lata od dnia jej powołania.

3.Zadania Rady określa Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skaryszewie.

§ 2.

1.Rada obraduje na posiedzeniach.

2.Pierwsze posiedzenie zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew.

3.Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swojego składu Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

4.Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub z jego upoważnienia Zastępca Przewodniczącego.

5.Posiedzenia Rada odbywa w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał.

6. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew lub oddelegowany przez niego pracownik.

§ 3.

1.Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia doręcza się członkom co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia.

2.Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia może być dokonane telefonicznie, faksem lub drogą e-mail.

3.W zawiadomieniu podaje się termin, miejsce oraz proponowany porządek obrad.

4.Posiedzeniem kieruje Przewodniczący, a w razie nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

5.Posiedzenia są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej połowa członków Rady, w tym Przewodniczący lub jego Zastępca.

§ 4.

1.Rada rozstrzyga sprawy zwykłą większością głosów.

§ 5.

1.Rozstrzygnięcia, opinie i wnioski Rada podejmuje w formie uchwał.

2.Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący obrad.

3.Uchwały podjęte przez Radę obowiązują wszystkich członków.

4.Członek Rady głosując przeciw podjęciu uchwały może zażądać umieszczenia w protokole z obrad adnotacji o jego odrębnym zdaniu wraz z uzasadnieniem.

§ 6.

1.Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad oraz Sekretarz.

2.Do protokołu załącza się listy obecności członków Rady i innych osób uczestniczących w posiedzeniu oraz wszystkie podjęte uchwały.

3.Sekretarz prowadzi pełną dokumentację Rady oraz rejestr uchwał.

§ 7.

Obsługę kancelaryjną Rady zapewnia Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Malmon
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 maja 2017 21:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 575
20 maja 2017 21:50 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)