Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA Nr XV/113/2016 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE z dnia 22 czerwca 2016 rok

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 [1])- uchwala się:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania budżetu za 2015 rok i sprawozdania finansowego postanawia się o ich zatwierdzeniu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Jan Jeżmański

 

 


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w:Dz.U.z 2013r. poz.613; z 2014 poz.768; z 2015 poz.4, 978, 1045, 1166, 1333, 1844 i 1893

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Malmon
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 maja 2017 22:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 569
20 maja 2017 22:06 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)