Uchwały Rady Miejskiej

UCHWAŁA Nr XIV/111/ 2016 RADY MIASTA SKARYSZEW z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Skaryszew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. , poz. 446 ) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ,Dz. U. z 2015.,poz 357, 1268 i 1418 ) uchwala się:

§ 1. 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Skaryszew, według następującego wzoru:

   
 

gdzie:

W – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela,

X1, X2, …, Xn – oznacza ilość godzin na poszczególnych stanowiskach, przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły, przedszkola;

Y1, Y2, …, Yn – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony dla danych stanowisk zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ,Dz. U. z 2015.,poz 357, 1268 i 1418 ) i w uchwale Nr XVII/148/2012 i Nr XIV/110/2016

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w ust. 1, oblicza się w ułamku dziesiętnym i zaokrągla do pełnych godzin w ten sposób, że wielkości wynoszące do 0,50 pomija się, a 0,50 i więcej podwyższa się do pełnej godziny.

3. Godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przydzielone powyżej wymiaru ustalonego zgodnie z ust. 1 są godzinami ponadwymiarowymi w rozumieniu art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191,Dz. U. z 2015r. poz 357, 1268 i 1418 ) .

4. Tygodniowy obowiązkowy czas pracy dla nauczyciela ustala się indywidualnie dla każdego nauczyciela na rok szkolny.

5. Odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie tygodniowego obowiązkowego czasu pracy nauczyciela i jego rozliczenie ponoszą dyrektorzy placówek.

6. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się według stawki osobistego zaszeregowania i ustalonego pensum nauczyciela

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew.

§ 3.Traci moc uchwała Nr XXVIII/316/2002 z dnia 30 sierpnia 2002r

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od 1 września 2016r.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Jan Jeżmański

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Malmon
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 maja 2017 21:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 588
20 maja 2017 21:49 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)