Zarządzenia Burmistrza (2016)

Wybierz rok

Zarządzenie nr 127/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 grudnia 2016r.

w sprawie ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych, zleconych przez Gminę Skaryszew do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

Zarządzenie nr 126/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 grudnia 2016r.

w sprawie centralizacji w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Skaryszew oraz jej jednostek organizacyjnych Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zarządzam, co następuje: § 1 1.Gmina Skaryszew od 01 stycznia 2017...

Zarządzenie nr 125/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 grudnia 2016r.

W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2016 oraz w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok.

Zarządzenie nr 124/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 20 grudnia 2016r.

w sprawie upoważnienia Pani Anny Madej pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Skaryszewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych

Zarządzenie nr 123/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 20 grudnia 2016r.

w sprawie centralizacji w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Skaryszew oraz jej jednostek organizacyjnych Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zarządzam, co następuje: § 1 1.Gmina Skaryszew od 01 stycznia 2017...

Zarządzenie nr 122/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 20 grudnia 2016r.

W sprawie upoważnienia pani Grażyny Lewienatowicz pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wychowawczych.

Zarządzenie nr 121/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 19 grudnia 2016r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót zadania pn.: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Skaryszew ul. Młynarska"

Zarządzenie nr 120/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 15 grudnia 2016.

W sprawie zmian w planie wydatków budżetu na rok 2016 Na podstawie art. 30, ust.2, pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z2015 poz. 1515 i 1890)art. 257, pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 poz. 885[1] ) w planie dochodów i wydatk&oacu

Zarządzenie nr 119/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 19 grudnia 2016r.

w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego. Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zarządza: § 1. Przeznacza się w najem na czas oznaczony, tj. od dnia 1.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. lokal mieszkalny nr 1 o pow. 28,46m2,usytuowany...

Zarządzenie nr 118/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 12 grudnia 2016r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie Na podstawie art. 33 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016, poz.446, 1579), art.11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych...