Zarządzenia Burmistrza (2016)

Wybierz rok

Zarządzenie nr 107/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 15 Listopada 2016r.

W sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie w części umowy użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Skaryszew Miasto oraz ustanowienia nieodpłatnej służebności drogowej na działce będącej własnością Gminy Skaryszew. Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U....

Zarządzenie nr 106/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 15 Listopada 2016r.

W sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Skaryszew na 2017 r. oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 2017-2024.

Zarządzenie nr 105/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 14 Listopada 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki Nr 1246/17 o powierzchni 92m2, położonej w miejscowości Skaryszew, z przeznaczeniem pod poszerzenie pasa drogi gminnej tj. ul. Modrzewiowej.

Zarządzenie nr 104/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 9 Listopada 2016r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn.: Dokończenie robót budowlanych na inwestycji pn.: ,,Remont z przebudową i termomodernizacją budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach”

Zarządzenie nr 103/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 8 Listopada 2016r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”

Zarządzenie nr 102/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 8 Listopada 2016r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót zadania pn. "Budowa drogi gminnej - ulicy Granicznej w miejscowości Maków".

Zarządzenie nr 101/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 8 Listopada 2016r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Makowcu z przeznaczeniem na remizo-świetlicę oraz Izbę Pamięci Narodowej”

Zarządzenie nr 100/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 7 Listopada 2016r.

w sprawie wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Zarządzenie nr 99/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 3 Listopada 2016r.

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Janów”

Zarządzenie nr 98/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 Października 2016r.

W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2016 orazw sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016