Zarządzenia Burmistrza (2016)

Wybierz rok

Zarządzenie nr 117/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 13 grudnia 2016r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 81/2013 z dnia 31.07.2013r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) art. 21 ust. 2 pkt. 4 ustawy z...

Zarządzenie nr 116/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 12 grudnia 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki Nr 308/3 o powierzchni 1499m2, położonej w miejscowości Makowiec, z przeznaczeniem pod inwestycję celu publicznego polegającą na budowie rowu odwadniającego drogę gminną tj. ul. Armii Krajowej. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r....

Zarządzenie nr 115/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 12 grudnia 2016r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie Na podstawie art.104 i 1043 ustawy z dnia 29 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U z 2016, poz. 1666), oraz art.42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) - zarządza się: § 1. Wprowadzam Regulamin Pracy w Urzędzie...

Zarządzenie nr 114/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 12 grudnia 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miastai Gminy w Skaryszewie wprowadzonego w życie Zarządzeniem Nr 111/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 15 grudnia 2015 r. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579) – zarządza się: §1....

Zarządzenie nr 113/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 6 grudnia 2016r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z...

Zarządzenie nr 112/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 5 grudnia 2016r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Skaryszew działki Nr 148/11 o powierzchni 2436m2, położonej w miejscowości Makowiec, z przeznaczeniem pod lokalną drogę gminną Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), oraz § 4 Uchwały Rady Miejskiej...

Zarządzenie nr 111/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 Listopada 2016r.

W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2016 orazw sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok. Na podstawie art. 30, ust.2, pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz....

Zarządzenie nr 110/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 Listopada 2016r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie przetargu nieograniczonego, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 1232/21 o pow. 0,1682ha, położonej w Skaryszewie, przy ul. Bluszczowej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446),...

Zarządzenie nr 109/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 Listopada 2016r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 4107/3 o pow. 0,0192ha oraz Nr 4107/4 o pow. 0,0097ha, położonych w Skaryszewie, przy ul. Modrzewiowej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz....

Zarządzenie nr 108/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 21 Listopada 2016r.

W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2016 oraz w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok. Na podstawie art. 30, ust.2, pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U....