Zarządzenia Burmistrza (2017)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 155/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 21 grudnia 2017 .

W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 154/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 21 grudnia 2017 .

W sprawie odwołania z funkcji dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 153/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 21 grudnia 2017 .

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, zleconych przez gminę Skaryszew do realizacji organizacją pozarządowym i innym podmiotom.

Zarządzenie Nr 152/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 8 grudnia 2017 .

W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Skaryszew działki Nr 265/1 o powierzchni 531 metrów i Nr 287/18 o powierzchni 291 metrów położonych w miejscowości Sołtyków, z przeznaczeniem pod drogę lokalną

Zarządzenie Nr 151/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 8 grudnia 2017 .

W sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązku podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Skaryszew w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Zarządzenie Nr 150/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 listopada 2017 .

W sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew

Zarządzenie Nr 149/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 8 grudnia 2017 .

W sprawie: zatwierdzenia diagnozy potrzeb edukacyjnych szkól i planowanego wsparcia w związku z aplikowaniem wniosku do projektu 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna ( w tym w szkołach zawodowych) - RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17

Zarządzenie Nr 148/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 8 grudnia 2017 .

Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w gminie Skaryszew

Zarządzenie Nr 157/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 29 grudnia 2017 .

W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2017, w tym wydatków z Funduszu Sołeckiego oraz w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2017 rok.