Zarządzenia Burmistrza (2015)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 113/2015 z dnia 29.12.2015r. w sprawie: wprowadzenia Zasad obiegu korespondencji w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2015r. poz. 1515), w związku zart. 2 ust.1 pkt. 1 oraz art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r., poz. 1114 ) oraz §39 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa...

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 110/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 14 grudnia 2015r.

w sprawie rozliczania wydatków wspólnych w Zespole Szkół w Skaryszewie i Samorządowym Przedszkolu w Skaryszewie prowadzonych przez Gminę Skaryszew

ZARZĄDZENIE Nr 108 /2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Alinie Kacperczyk Dyrektorowi Zespołu Obsługi Oświaty w Skaryszewie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu konkursowego Regulamin konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-009/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,...

ZARZĄDZENIE Nr 108 /2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKARYSZEW z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Alinie Kacperczyk Dyrektorowi Zespołu Obsługi Oświaty w Skaryszewie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu konkursowego Regulamin konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-009/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,...

Zarządzenie nr 106/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie: nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów Nr 208/1, 215/6, 698/3, 698/6, 689/13, 698/14, 698/20, 698/21, 698/22, o łącznej powierzchni...

Zarządzenie Nr 105 /2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie : powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr102/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 października 2015r

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samorządowego Przedszkola im. s. Gabrieli Sporniak w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 101/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 października 2015r

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Skaryszewie

Zarządzenie Nr100/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 października 2015r

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach

Zarządzenie Nr 99/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 października 2015r

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Sołtykowie