Zarządzenia Burmistrza (2016)

Wybierz rok

Zarządzenie nr 41/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 10 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Anecie Wilanowicz Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do podejmowania wszelkich czynności z zakresu realizacji projektu pn:"Damy Szansę" ramach regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia...

Zarządzenie nr 39/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 20 maja 2016r.

W sprawie upoważnienia Zastępcy Skarbnika Miasta i Gminy Skaryszew do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza

Zarządzenie nr 38/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 20 maja 2016r.

W sprawie upoważnienia Zastępcy Skarbnika Miasta i Gminy Skaryszew do potwierdzania za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów

Zarządzenie nr 33/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 6 maja 2016r.

w sprawie norm zużycia paliw płynnych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Skaryszew oraz kontroli i obiegu dokumentów w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

Zarządzenie nr 25/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy

Zarządzenie nr 24/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 16 marca 2016r.

W sprawie zmian w planie wydatków budżetu na rok 2016

Zarządzenie nr 21/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 4 marca 2016r.

w sprawie upoważnienia Pani Martyny Czapczyńskiej pracownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego a także do wydawania tych sprawach decyzji administracyjnych

Zarządzenie nr 20/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 4 marca 2016r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego a także do wydawania tych sprawach decyzji administracyjnych

Zarządzenie nr 16/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 29 lutego 2016r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2016 oraz w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok.

Zarządzenie nr 8/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2016 oraz w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 rok.