Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie nr 118/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 12 grudnia 2016r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie

Na podstawie art. 33 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016, poz.446, 1579), art.11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016, poz.902) oraz Zarządzenia Nr 15/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze,zarządza się:

§ 1.1. Ogłaszam otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew – referent w Referacie Inwestycji, Funduszy Unijnych, Planowania Przestrzennego i Gospodarowania Mieniem Gminy.

2. Ogłaszam otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew – referent w Referacie Finansowo – Podatkowym.

§ 2.1. W związku z ogłoszonymi naborami powołuję Komisję, w składzie:

  • a)Iwona Kilianek – Przewodnicząca komisji
  • b)Dorota Albiniak – Członek komisji
  • c)Marzena Bienias – Członek komisji
  • d)Sylwia Mosioł – Sekretarz komisji

2. Zadaniem komisji jest przeprowadzenie naborów na stanowiska wymienione w § 1.

3.Komisja zobowiązana jest przeprowadzić postępowanie w oparciu o przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz regulamin pracy komisji do spraw naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze.

4. Do zadań komisji należy:

a) Przyjmowanie ofert kandydatów,

b) Dokonanie oceny złożonych ofert pod względem spełniania wymogów formalnych oraz sporządzenie listy kandydatów, którzy te wymogi spełniają,

c) Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami,

d) Sporządzenie protokołu z prowadzonego postępowania,

e) Przedłożenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew propozycji wyboru najlepszego kandydata wraz z uzasadnieniem stanowiska.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Ireneusz Kumięga

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Tomasz Kalita
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 maja 2017 23:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 588
24 maja 2017 23:01 (Administrator ) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_118_2016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 maja 2017 23:01 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)