Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 104/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 15 października 2018 r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skaryszew, składającej się z działek Nr 1218/12, Nr 1218/23 i Nr 1218/25, łącznie stanowiących jedną całość, o pow. 0,1066ha, położonej w Skaryszewie przy ul. Błonie, przy czwartym ustnym przetargu nieograniczonym

Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 10 października 2018 r.

W sprawie zmian w planie wydatkówbudżetu: w tym wydatków majątkowych na rok 2018

Zarządzenie Nr 102/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 4 października 2018 r.

w sprawie opracowania projektów planów finansowo-rzeczowych wraz z objaśnieniami na kolejny rok budżetowy przez jednostki oraz komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew

Zarządzenie Nr 101/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 4 października 2018 r.

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie na dzień 31 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 99/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2018; w tym wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego oraz w sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok

Zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 r. (Wigilia) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą p. Piotra Paździórskiego - pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym - w Referacie Ochrony Środowiska, Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminie

Zarządzenie Nr 96/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych zadania pn.: "Budowa drogi gminnej nr 351009W w miejscowości Maków Nowy"

Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Odechowie"

Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 18 września 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Wyższe kompetencje – lepsze perspektywy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: X Edukacja dla rozwoju regionu; Działanie10,1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży;...