Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 57_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 7 maja 2019 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w gminie Skaryszew

Zarządzenie Nr 56_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 26 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego obiektów małej architektury

Zarządzenie Nr 55_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 kwietnia 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2019 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2019

Zarządzenie Nr 53_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 19 kwietnia 2019 roku

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Chomentowie Puszcz

Zarządzenie Nr 52_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 19 kwietnia 2019 roku

w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola i szkół prowadzonych przez Gminę Skaryszew oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Zarządzenie Nr 51_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 16 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze - młodszy referent w Referacie Ochrony Środowiska, Utrzymania czystości i Porządku w Gminie

Zarządzenie Nr 50_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 16 kwietnia 2019 roku

W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Skaryszew działki nr 207 o powierzchni 800 m2, położonej w miejscowości Niwa Odechowska, z przeznaczeniem pod budowę placu zabaw i boiska trawiaste.

Zarządzenie Nr 49_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 16 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 9 w Makowcu i w Skaryszewie - etap I"

Zarządzenie Nr 48_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 15 kwietnia 2019 roku

W sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie

Zarządzenie Nr 47_2019 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 12 kwietnia 2019 roku

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne".