Obwieszczenia, Ogłoszenia (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu „Programu współpracy miasta i gminy Skaryszew z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 10 września 2012r. do 24 września 2012 roku w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu „Programu współpracy...

STYPENDIA SZKOLNE

W ramach pomocy materialnej dla uczniów w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów będzie przyznawana pomoc materialna. Pomoc materialna ma charakter socjalny. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym...

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Skaryszew z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza konsultacje społeczne Cel konsultacji. Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr.96 poz.873 z późn. zm.) w sprawie...

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w gminie Skaryszew

Rok szkolny był trzecim rokiem reformy w szkołach. Od 1 września 2011r w III klasach gimnazjów obowiązywała nowa podstawa programowa nauczania. Efektem wprowadzania nowej podstawy programowej nauczania był egzamin gimnazjalny przeprowadzany w kwietniu według nowych zasad. Uczniowie obecnych III klas gimnazjów byli pierwszym rocznikiem,...

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew: Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 1098 o pow. 0,6300 ha, położonej w miejscowości Chomentów Puszcz, przy ul. Głównej. · &nbs

Konkurs na stanowisko dyrektora PSP w Odechowie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Odechowie 1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko...

Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w gminie Skaryszew

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki sprawdzianu szóstoklasistów 2012 w rozbiciu na poszczególne szkoły w każdej z gmin regionu radomskiego. Do sprawdzianu, który przeprowadzono 3 kwietnia na Mazowszu przystąpiło 48 915 uczniów. Arkusz standardowy zawierał 26 zadań, sprawdzających poziom opanowania...

WYPRAWKA SZKOLNA

W Y P R A W K A S Z K O L N A W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Projekt Rozporządzenia dotyczącego edycji Rządowego programu pomocy uczniom ”Wyprawka szkolna” został przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. W roku szkolnym 2012/2013 pomocą będą objęci uczniowie rozpoczynający naukę szkolną: - w klasach...

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2012ROKU

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2012 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zawiadamia, że zostało rozstrzygnięte postępowanie w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku...

Wykaz nieruchomości do zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego - zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. ze zm.) Nieruchomość gruntowa, oznaczona...