Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wykaz nieruchomości do zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego - zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r.  ze zm.)

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 1098 o pow. 0,6300 ha, położona w miejscowości Chomentów Puszcz, przy ul. Głównej

Cena wywoławcza: 10 600zł

 • Miasto i Gmina Skaryszew stała się właścicielem w/w nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego WG.R – DK.77101/42/07 z dnia 25 czerwca 2007r.
 • Działka posiada bezpośredni dostęp do ul. Głównej o nawierzchni asfaltowej. Kształt nieruchomości to wydłużony prostokąt, o wymiarach ok. 15m szerokości oraz ok. 355m długości.
 • Nieruchomość użytkowana rolniczo. Według planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Skaryszew, uchwalonego uchwałą nr XIV/40/80 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Skaryszewie (Dz. Urz. WRN w Radomiu nr 9 poz. 34 z późn. zm.), który utracił swą ważność 1 stycznia 2004r. działka przeznaczona była pod tereny upraw polowych wraz z istniejącą zabudową zagrodową, oznaczone na rysunku planu symbolem 5.4.7.RP. Ponadto zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skaryszew uchwalonym Uchwałą Nr XIII/156/2000 Rady Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 kwietnia 2000r. działka wskazana jest pod obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej o wysokiej wydajności.

Nieruchomość lokalową oraz udziały w nieruchomościach gruntowych, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako:

 • Lokal mieszkalny o pow. 67,62m2, znajdujący się w budynku wielorodzinnym, położony na działce Nr 311/11 w Gębarzowie
 • Lokal usytuowany jest na parterze trzykondygnacyjnego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego, wybudowanego w 1976r.
 • Budynek jest podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej.
 • Lokal mieszkalny, składający się z czterech pomieszczeń oraz wc, był zaadaptowany do funkcji przychodni lekarskiej.
 • We wszystkich pomieszczeniach ściany wyłożone są płytkami ceramicznymi glazurowanymi; posadzki zaś wykonano z płytek podłogowych ceramicznych.
 • Do budynku z sieci gminnej doprowadzona jest infrastruktura techniczna w postaci: sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej. Brak jest sieci gazowej.
 • Lokal usytuowany jest od strony drogi publicznej.
 • Udział wynoszący 6762/71880 części działki Nr 311/11, na której znajduje się blok mieszkalny, jak również taki sam udział we wszystkich częściach budynku i innych urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali.
 • Udział w wysokości 1/12 w nieruchomości Nr 311/8 o pow. 838m2, zabudowanej budynkiem gospodarczym składającym się z 12 boksów, użytkowanych, jako garaże.
 • Udział w wysokości 1/24 w nieruchomości Nr 311/12 o pow. 0,0207ha, zlokalizowanej w sąsiedztwie działki Nr 311/11, na której usytuowany jest blok mieszkalny, przeznaczonej pod parking dla mieszkańców.
 • Udziały w wysokości 1/24 w nieruchomościach Nr: 311/3, 311/7, Nr 311/9, o łącznej powierzchni 0,2403ha stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe dla mieszkańców przedmiotowego bloku wielorodzinnego.
 • Udział w wysokości 1/24 w nieruchomości Nr 311/14 o pow. 0,0247ha, na której usytuowane jest szambo, wybudowane na potrzeby mieszkańców w/w bloku.
 • Według planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Skaryszew uchwalonego uchwałą nr XIV/440/80 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Skaryszewie (Dz. Urz. WRN w Radomiu Nr 9 poz. 34 z późn. zm.), który utracił swą ważność z dniem 1 stycznia 2004r. działki nr ewid. gruntów: 311/3, 311/7, 311/8, 311/9, 311/11, 311/12 i 311/14, położone w miejscowości Gębarzów, przeznaczone były pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dla PGR, oznaczone na rysunku planu symbolem 5.8.5. MW, MN. Ponadto zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skaryszew uchwalonym Uchwałą Nr XIII/156/2000 Rady Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 kwietnia 2000r. działki oznaczone nr ewid. gruntów: 311/3, 311/7, 311/8, 311/9, 311/11, 311/12 i 311/1, wskazane są pod tereny mieszkaniowo – usługowe.
 • Dla w/w nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste, odpowiednio:
 • KW RA1R/00092982/2 – dla lokalu mieszkalnego nr 14
 • KW RA1R/00070063/4 – dla działki nr 311/11
 • KW RA1R/00070056/2 – dla działek nr 311/3, 311/7, 311/9, 311/12, 311/14
 • KW RA1R/00070060/3 – dla działki nr 311/8
 • Cena wywoławcza do łącznego przetargu na wszystkie w/w nieruchomości wynosi:  68 400zł

 

Informuje się osoby wymienione w art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), że przysługuje im prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na ich zakup za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego. Niniejsze oświadczenie o zamiarze skorzystania z powyższego prawa należy złożyć na piśmie
 w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w Skaryszewie przy ul. Słowackiego 6 (pok. 11), w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew
 w Skaryszewie przy ul. Słowackiego 6 na okres 21 dni, tj. 10.05.2012r.do 30.05.2012r.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie - pokój Nr 11, tel. 48 6103018 lub 48 610 30 89 wew. 137.

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Marszałek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2017 14:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 344
22 maja 2017 14:15 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)