Obwieszczenia, Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ORAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew:

 

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

 1. Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 1098 o pow. 0,6300 ha, położonej w miejscowości Chomentów Puszcz, przy ul. Głównej.

·      Miasto i Gmina Skaryszew stała się właścicielem w/w nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego WG.R – DK.77101/42/07 z dnia 25 czerwca 2007r.

·      Cena wywoławcza: 10 600zł   

·      Do wylicytowanej ceny dolicza się koszt sporządzenia operatu szacunkowego
w kwocie 369zł.

·      Działka posiada bezpośredni dostęp do ul. Głównej o nawierzchni asfaltowej. Kształt nieruchomości to wydłużony prostokąt, o wymiarach ok. 22,5m szerokości oraz ok. 280m długości.

·        Nieruchomość użytkowana rolniczo. Według planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Skaryszew, który utracił swą ważność 1 stycznia 2004r. działka przeznaczona była pod tereny upraw polowych wraz z istniejącą zabudową zagrodową, oznaczone na rysunku planu symbolem 5.4.7.RP.

·        Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Radomiu prowadzi księgę wieczystą KW 34931.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew oraz Wójt Gminy Kowala:

 

Ogłaszają I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

 1. Nieruchomości lokalowej oraz udziałów w nieruchomościach gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:
 • a.      Lokal mieszkalny

·  Lokal usytuowany jest na parterze trzykondygnacyjnego, wielorodzinnego budynku mieszkalnego, wybudowanego w 1976r.

·  Budynek jest podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej.

·  Lokal mieszkalny, składający się z czterech pomieszczeń oraz wc, był zaadaptowany do funkcji przychodni lekarskiej.

·  We wszystkich pomieszczeniach ściany wyłożone są płytkami ceramicznymi glazurowanymi; posadzki zaś wykonano z płytek podłogowych ceramicznych.

·  Do budynku z sieci gminnej doprowadzona jest infrastruktura techniczna w postaci: sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej. Brak jest sieci gazowej.

·  Lokal usytuowany jest od strony drogi publicznej.

b.     Udział wynoszący 6762/71880 części działki Nr 311/11, na której znajduje się blok mieszkalny, jak również  taki sam udział we wszystkich częściach budynku i innych urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali.                                                                                                                                        

c.      Udział w wysokości 1/12 w nieruchomości Nr 311/8 o pow. 838m2, zabudowanej budynkiem gospodarczym składającym się z 12 boksów, użytkowanych, jako garaże.

d.     Udział w wysokości 1/24 w nieruchomości Nr 311/12 o pow. 0,0207ha, zlokalizowanej w sąsiedztwie działki Nr 311/11, na której usytuowany jest blok mieszkalny, przeznaczonej pod parking dla mieszkańców.

e.     Udziały w wysokości 1/24 w nieruchomościach Nr: 311/3, 311/7, Nr 311/9, o łącznej powierzchni 0,2403ha stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe dla mieszkańców przedmiotowego bloku wielorodzinnego.

f.       Udział w wysokości 1/24 w nieruchomości Nr 311/14 o pow. 0,0247ha, na której usytuowane jest szambo, wybudowane na potrzeby mieszkańców w/w bloku.

 • Cena wywoławcza do łącznego przetargu na wszystkie w/w nieruchomości wynosi: 68 400zł

·      Do wylicytowanej ceny dolicza się koszt sporządzenia operatu szacunkowego
w kwocie 1230zł.

 • Według planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Skaryszew, który utracił swą ważność z dniem 1 stycznia 2004r. działki nr ewid. gruntów: 311/3, 311/7, 311/8, 311/9, 311/11, 311/12 i 311/14, przeznaczone były pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dla PGR, oznaczone na rysunku planu symbolem 5.8.5. MW, MN.
  • Dla w/w nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste, odpowiednio:
   • KW RA1R/00092982/2 – dla lokalu mieszkalnego nr 14
   • KW RA1R/00070063/4 – dla działki nr 311/11
   • KW RA1R/00070056/2 – dla działek nr 311/3, 311/7, 311/9, 311/12, 311/14
   • KW RA1R/00070060/3 – dla działki nr 311/8

 

1.      Sprzedaż w/w nieruchomości następuje na podstawie przepisów Ustawy
o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. ( Dz. U. Nr 102 poz. 651
z 2010r. ze zm.).

2.      Przetargi odbędą się dn. 30.07.2012r. w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew, pokój Nr 19, w godzinach podanych w niniejszym ogłoszeniu.

3.      Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 23.07.2012r. za pomocą:

a.      wpłaty gotówką w kasie Urzędu Miasta  i Gminy Skaryszew

b.       przelewem na niżej podane konto Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew
BS Skaryszew Nr rachunku 86 9150 0009 0011 0839 2000 0010

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Położenie

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

Termin
i godzina przetargu

1

1098

Chomentów Puszcz

10 600 zł

1 060zł

30.07.2012r. - godz. 9.00

2

Lokal mieszkalny          nr 14 oraz udziały   w nieruchomościach gruntowych

Gębarzów

68 400 zł

6 840zł

30.07.2012r. - godz. 11.00

 

4.      Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku bankowym najpóźniej w dniu 23 lipca 2012r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

5.      Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którzy wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargów, jednak nie później niż przed upływem 2 dni od dnia odwołania, unieważnienia, zamknięcia lub zakończenia przetargów z wynikiem negatywnym.

6.      Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości zobowiązana jest do wpłaty pozostałej kwoty ceny nabycia nieruchomości na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew, przed podpisaniem umowy sprzedaży.

7.      Wpłacone wadium przepada na rzecz Miasta i Gminy Skaryszew w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy kupna - sprzedaży
w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie.

8.      Zastrzega się prawo odwołania przetargów, jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację i przyczynę odwołania przetargów do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew, przy ul. Słowackiego 6 oraz właściwe ogłoszenie w prasie.

   

Bliższych informacji udziela się w pokoju Nr 11 Urzędu Miasta i Gminy,
telefon: 48 6103018 lub 48 610 30 89 wew. 137.

                                        

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sylwia Mosioł
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2017 14:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 350
22 maja 2017 14:20 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)