Obwieszczenia, Ogłoszenia

WYPRAWKA SZKOLNA

W Y P R A W K A  S Z K O L N A W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Projekt Rozporządzenia dotyczącego edycji Rządowego programu pomocy uczniom ”Wyprawka szkolna” został przekazany do uzgodnień międzyresortowych

i konsultacji społecznych.
W roku szkolnym 2012/2013 pomocą będą objęci uczniowie rozpoczynający naukę szkolną:
- w klasach I-IV szkoły podstawowej,
- w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum i technikum,
Pomocą będą także objęci uczniowie:
- słabo widzący,
- niesłyszący,
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych przysługuje uczniom:
1) pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) tj. 351 zł. z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej.
2) klas I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie , o którym mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) t.j. 504 zł.
3) pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego(dochód przekracza 351zł. na osobę w rodzinie), w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
Dofinansowanie do zakupu podręczników nie może przekroczyć kwoty:
• 180 zł. dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
• 210 zł. dla uczniów szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,
• 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,
• 352 zł. dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu w szkole.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników do pobrania u dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013 na stronie internetowej www.bip.skaryszew.pl w zakładce druki urzędowe. Rodzice ucznia składają wnioski
o dofinansowanie zakupu podręczników w terminie do dnia 15 lipca 2012r.

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

mgr inż. Ireneusz Kumięga

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Czajkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2017 14:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 353
22 maja 2017 14:16 (Administrator ) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)