Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na działkach nr ewid: 297/6, 297/12, 298, 326/12, 1102/2, 1102/3, 1102/4, 1102/5, 1102/6, 1102/7, 1102/8, 1102/9, 1102/10, 1102/11, 1102/12, 1102/13, 1102/14, 1102/15, 1102/16, 1102/17 położonych w miejscowości...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. gruntu: 71/1, 160, 183 w miejscowości Huta Skaryszewska

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

Wyłożenie do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, ogłasza konsultacje społeczne w sprawie rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Skaryszew z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa napowietrznej stacji transformatorowej 15/0.4, linii zasilającej SN kablowej oraz przyłącza kablowego w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działkach nr ewid. gruntu: 204, 225/1, 226/1, 232/1, 236/4, 698/20, 689/23, 698/14, 239/7, 242/5, 244/1, 246/1, 248/1, 250/1,...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa linii elektroenergetycznej kablowej 15kV średniego napięcia ze złączem kablowym na działkach nr ewid. gruntu: 6/2, 6/4, 55/1, 56/3, 57/1, 58/1, 59/1, 60/1, 61/1, 62/1, 63/5, 79/3, 85/1, 86/5, 86/3, 219 w Janowie

DECYZJA

Decyzja dot. nieruchomości w miejscowowści ZALESIE

SPROSTOWANIE DO OBWIESZCZENIA

POSTANOWIENIE NR 1786/2018 Na podstawie art. 113 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 2017.1257, j.t). postanawiam z urzędu sporostować w obwieszczeniu zawiadamiającym o wydaniu mojej decyzji Nr 1702.2018 z dnia 18 lipca 2018r. udzielającej zezwoelnia na realizację inwestycji drogowej, polegającej...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 28/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid: 326/12, 1102/2, 1102/1 położonych w miejscowości Makowiec.

Obwieszczenie - Starosty Radomskiego

Obwieszczenie Starosty Radomskiego BA.6740.179.2018