Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Oferuję do nabycia udział 2/3 w nieruchomości rolnej położonej w obrębie geodezyjnym Huta Skaryszewska, gmina Skaryszew, powiat radomski, województwo mazowieckie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24, o powierzchni 1,2400ha, której stan prawny został uregulowany na rzecz Gminy Skaryszew na mocy decyzji Wojewody...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 04/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: zmiana sposobu użytkowania budynku oczyszczalni ścieków – hala technologiczna na budynek gospodarczo - garażowy na działkach nr ewid. gruntu: 1535, 1536 w miejscowości Skaryszew

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 03/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa bramki rozłącznikowej średniego napięcia linii kablowej średniego napięcia na działce nr ewid. gruntu: 1850 w miejscowości Skaryszew

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu dla klubów sportowych działających na terenie miasta i gminy Skaryszew na 2019 rok

Ogłoszenie - zaproszenie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w celu opiniowania ofert, które będą złożone do konkursu na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego.

Ogłoszenie - Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz, w którym mowa

Część nieruchomości, będącej własnością Gminy Skaryszew, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1055/4 o pow. 1608m2 – obręb Skaryszew Miasto, stanowiąca powierzchnię 12m2, zostaje wydzierżawiona na okres od 1.04.2019r. do 30.09.2019r., pod usytuowanie ogródka piwnego. Wysokość czynszu dzierżawnego wynosić będzie 15zł/1m2...

Ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji dla przedszkola niepublicznego na rok 2019 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza, iż podstawowa kwota dotacji dla przedszkola niepublicznego na rok 2019 r. wynosi 8007,24 na jedno dziecko.

Ogłoszenie - Informacja o wywieszeniu wykazu

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew informuję o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych zamiany pomiędzy Gminą Skaryszew a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasów Państwowych - Nadleśnictwem Radom

INFORMACJA

Informacja - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - dotyczy budowy drogi nr S12

INFORMACJA

Informacja - Prezydent Miasta Radomia dotycząca budowy nowego śladu DK9