Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzja nr 10/20 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa gazociągu średniego ciśnienia PE Ø90mm i PE Ø40 na działkach nr ewid. gruntu: 1160, 1163/15, 1163/16, 1162/1, 1158/31, 1158/28, 1158/30, 1158/32, 1158/34, 1158/36, 1158/38 położonych w miejscowości Skaryszew

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzja nr 09/20 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa przyłącza kablowego SN i NN oraz stacji transformatorowej napowietrznej SN/NN na części działek nr ewid. gruntu: 38, 39, 213/1, 229, 20 położonych w miejscowości Wólka Twarogowa

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 08/20 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci gazowej ś/c DN40 PE na części działek nr ewid. gruntu: 527/3, 834/1, 527/20 położonych w miejscowości Maków Nowy

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia RŚP.6220.3.2019.KŁ

Na podstawie art. 9, art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256, zwanej dalej K.p.a.), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia RIŚ.6220.3.2020.KŁ

Na podstawie art. 9, art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256, zwanej dalej K.p.a.), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

Kominikat do obwieszczenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Komunikat o braku możliwości zapoznania się z wersją papierową uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 27.

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego o przyjęciu uchwały nr 27z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami.

Zawiadomienie - Starostwo Powiatowe w Radomiu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i terminie przeprowadzenia wizji.