Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204, 2348, z 2019r. poz. 270, 492), informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 25.04.2019r. do 15.05.2019r., wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Skaryszew, dla której...

INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204, 2348, z 2019r. poz. 270, 492) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Skaryszew, dla której udział w wysokości 2/3 nieruchomości przeznaczony...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie Z dnia 15 kwietnia 2019 roku, znak sprawy: WOOŚ-II.420.484.2018.MBR.2 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 351014W Tomaszów – Niwa Odechowska, odcinek od km 0+000 do km 2+011.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 16/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci gazowej ś/c PE DN40 mm na działce nr ewid. gruntu: 148/11 w miejscowości Makowiec.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzjI nr 15/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. gruntu: 3921, 4075, 1169/15 w miejscowości Skaryszew.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 14/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. gruntu: 4107/1, 1245/8, 4096, 1246/17, 1246/5, 1247/2 w miejscowości Skaryszew.

Ogłoszenie - decyzja starosty radomskiego

Orzeka się: uznać za mienie gromadzkie nieruchomość położona w miejscowości Dzierzkówek Stary, gmina Skaryszew, powiat radomski, województwo mazowieckie oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 280 o powierzchni 0,0200 ha.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 12/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: przebudowa sieci wodociągowej DN 160 PVC na działkach nr ewid. gruntu: 1224/2, 4098 w miejscowości Skaryszew.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 11/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego na części działek nr ewid. gruntu: 2/1, 3, 1, 10/1, 10/2, 10/3, 11/2 w miejscowości Edwardów oraz na części działek nr ewid. gruntu: 440, 512/1 w miejscowości Kobylany.

Zawiadomienie o zebraniu wyborczym do zarządu osiedla "Centrum" w Skaryszewie

Zawiadomienie o terminie zebrania wyborczego do Zarzadu Osiedla "Centrum" w Skaryszewie