Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz, w którym mowa: 1. Nieruchomość gruntowa rolna, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 289/2 o pow. 0,2500ha, położona w obrębie Dzierzkówek Stary, gmina Skaryszew, przeznaczona jest do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na...

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204, 2348, z 2019r. poz. 270, 492), informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 3.04.2019r. do 23.04.2019r. wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Skaryszew, przeznaczonej do zbycia...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Skaryszew: 1. Nieruchomość gruntowa, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 326/6 o pow. 0,2700ha, położoną w obrębie Makowiec, gmina Skaryszew, przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat Wysokość...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 06/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa ulicy B. Prusa w Skaryszewie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kalinową do ulicy Błonie wraz z odwodnieniem i oświetleniem na części działek nr ewid. gruntu: 1264/2, 1264/1, 1263/1, 1263/7 w miejscowości Skaryszew.

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na likwidację urządzeń wodnych, wykonanie urządzeń wodnych oraz ich przebudowę oraz na usługi wodne w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3543W Bujak-Dzierzkówek".

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Wykonanie 4 operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości służebności przesyłu na działkach będących własnością Gminy Skaryszew oraz operatu szacunkowego dotyczącego wyceny nieruchomości będącej własnością Gminy Skaryszew, na potrzeby ustalenia wartości nieruchomości...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego na części działek nr ewid. gruntu: 127/4, 127/2, 150 w miejscowości Maków

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego na części działek nr ewid. gruntu: 711, 712, 713, 845 w miejscowości Skaryszew

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego na części działek nr ewid. gruntu: 25, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 246 w miejscowości Chomentów Puszcz

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na przedszkole i miejsko-gminny ośrodek kultury na działkach nr ewid. gruntu: 1106/2, 1105/3 w miejscowości Skaryszew