Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid: 40/5, 150 położonych w miejscowości Maków.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą na działce nr ewid: 577/1, 577/3 położonej w miejscowości Odechowiec.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV dla potrzeb oświetlenia drogi na działce nr ewid: 1343 położonej w m-ci Skaryszew (ul. Bogusławska)

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 23/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa miejsc parkingowych przy SP ZOZ w Skaryszewie wraz z odwodnieniem na działce nr ewid: 3898 położonej w miejscowości Skaryszew.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 22/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid: 509/2, 509/1, 508/1, 508/2, 393 położonych w miejscowości Maków Nowy.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 21/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV wraz z oświetleniem wzdłuż drogi krajowej nr 9 w Makowcu i Skaryszewie.

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121,50,650)

Informacja

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121, 50, 650), informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 29.05.2018r. do 18.06.2018r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Zawiadamia...

Ogłoszenie - II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż

II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: publicznego dla zamierzenia budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr ewid. gruntu: 188/6, 188/5, 195/5, 195/3, 197/1, 395/4, 395/3, 200/2, 200/1, 88, 156/1, 156/2, 260/1, 261/1, 202/28, 257/1, 201/2, 202/18, 202/20, 202/11, 202/12, 276/1,...