Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa gazociągu średniego ciśnienia PE Ø40mm i 63mm (10kPa-0,5Mpa) na działkach nr ewid. gruntu: 140/3, 140/4, 170, 191/21, 191/22, 192/2, 193/19, 193/23, 194/4, 237, 243, 244/2 położonych w miejscowości Maków

Ogłoszenie

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza iż podstawowa kwota dotacji dla przedszkola niepublicznego na rok 2019 r., wynosi 8873,47 zł na jedno dziecko.

Obwieszczenie - Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Obwieszczenie - Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew. RŚP.6220.3.2019 z dnia 17.10.2019 r.

Informacja

O wydaniu postępowania odmawiającego wszczęcia postępowania.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKARYSZEW OGŁASZA KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY SKARYSZEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Na postawie Uchwały nr XIII/104/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Wykaz nieruchomości, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204, 2348, z 2019r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Skaryszew, dla których udział w wysokości 1/3...

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204, 2348, z 2019r. poz. 270, 492, 801, 1309, 1589), informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 2.10.2019r. do 22.10.2019r., wykazu nieruchomości będących własnością Gminy Skaryszew,...

II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza, II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204, 2348; z 2019r. poz. 270, 492, 801, 1309).

Obwieszczenie

Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.