Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Skaryszew z zakresu: upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Informacja - Zgromadzenie Publiczne

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew informuje, że w dniu 04.03.2019r. do Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego. Cel zgromadzenia: budzenie świadomości publicznej dotyczącej praw zwierząt targowych, w szczególności koni. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 11.03.2019...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa ulicy B. Prusa w Skaryszewie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kalinową do ulicy Błonie wraz z odwodnieniem i oświetleniem na części działek nr ewid. gruntu: 1264/2, 1264/1, 1263/1, 1263/7 w miejscowości Skaryszew

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa sieci gazowej ś/c PE DN63 na działkach nr ewid. gruntu: 1337/1, 1343, 1344/3, 1345/3, 1233/3, 1346/3, 1347/3, 4237/23, 1360/34 w miejscowości Skaryszew

Harmonogram zebrań sołeckich i rad osiedlowych

Harmonogram Zebrań Sołeckich i Rad Osiedlowych

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Oferuję do nabycia udział 1/2 w nieruchomości rolnej, położonej w obrębie geodezyjnym Tomaszów, gmina Skaryszew, powiat radomski, województwo mazowieckie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 230 i nr 241 o łącznej powierzchni 0,8000ha, których stan prawny został uregulowany na rzecz Gminy Skaryszew na...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Oferuję do nabycia udział 2/3 w nieruchomości rolnej położonej w obrębie geodezyjnym Huta Skaryszewska, gmina Skaryszew, powiat radomski, województwo mazowieckie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24, o powierzchni 1,2400ha, której stan prawny został uregulowany na rzecz Gminy Skaryszew na mocy decyzji Wojewody...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 04/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: zmiana sposobu użytkowania budynku oczyszczalni ścieków – hala technologiczna na budynek gospodarczo - garażowy na działkach nr ewid. gruntu: 1535, 1536 w miejscowości Skaryszew

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 03/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa bramki rozłącznikowej średniego napięcia linii kablowej średniego napięcia na działce nr ewid. gruntu: 1850 w miejscowości Skaryszew