Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie - Samorządowe Kolegium Odwolawcze

Samorządowe Kolegium Odwoławcze wszczęło z urzędu postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 17.10.209 r. RŚP.6220.3.2019

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU SPORTU NA 2020 ROK

Informujemy, iż Zarządzeniem nr 10/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew rozstrzygnął konkurs o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Skaryszew w 2020 roku.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody na działkach nr ewid. gruntu: 938, 937, 934/1, 933/1 położonych w miejscowości Magierów (obręb geodezyjny Gębarzów).

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa sieci gazowej ś/c DN63 PE na działkach nr ewid. gruntu: 63, 69/1 położonych w miejscowości Skaryszew

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 03/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci gazowej ś/c DN63 i DN40 PE na działkach nr ewid. gruntu: 77/1, 75/2, 75/1, 74, 73/12, 72/12, 71, 60/3, 50, 25/1, 26/3, 53/5 położonych w miejscowości Maków oraz na działkach nr ewid. gruntu: 609/2, 617, 613/5, 613/ ...

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 02/20 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego na działkach nr ewid. gruntu: 799, 811 położonych w miejscowości Skaryszew.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa sieci gazowej ś/c DN63 PE na działkach nr ewid. gruntu: 88, 96/1, 96/2, 69/2 położonych w miejscowości Sołtyków.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 01/20 o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa oświetlenia drogowego na działce nr ewid. gruntu: 298 położonej w miejscowości Bogusławice.

Informacja o zamiarze wydobycia kopaliny (piasku i/lub żwiru) na własne potrzeby.

Informacja oraz wzór zawiadomienia o zamiarze wydobycia kopaliny (piasku i/lub żwiru) na własne potrzeby.

Obwieszczenie - Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: dwuetapowej rozbudowe budynku inwentarskiego - obory- wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.