Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 22/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 40 PE na działkach o nr ewid. 1213/2, 1333/12, 1300/2, 1303/2, 1309/1, 1312/1, 1315/1,1318/1, 1321/1, 1324/1, 1327/1, 1330/1, 1203/6, 1203/7, 1203/8, 1294/2, 4238/3, 4239/3, 1194, 1196/1, 1196/2, 1197, 1333/14,...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 21/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 40 mm na działce o nr ewid. 385/8 w miejscowości Makowiec

Ogłoszenie - decyzja starosty radomskiego

Uznać za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w obrębie Skaryszew Miasto, działki nr 1183 oraz 1184

Informacja o ławnikach

Liczba ławników jaka powinna być wybrana na kadencje 2020-2023.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204, 2348, z 2019r. poz. 270, 492) informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 23.05.2019r. do 12.06.2019r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 20/19 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego na części działek nr ewid. gruntu: 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36/3, 36/2, 37/3, 246 w miejscowości Chomentów Puszcz

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204, 2348, z 2019r. poz. 270, 492) informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 17.05.2019r. do 6.06.2019r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Informacja Starosty Radomskiego

W związku z realizacją różnych przedsięwzięć na terenie Państwa Gmin w tym planowanymi liniowymi inwestycjami dot. budowy obwodnicy Iłży oraz drogi krajowej S12, uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi na kwestie pozyskiwania kopalin (piasku, żwiru, gliny, torfu czy innych kopalin pospolitych) potrzebnych do przeprowadzenia ww. inwestycji. W...

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbica

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: przebudowa i rozbudowa linii SN 15kV relacji: GZP Iłża Południowa z zabudową złącza kablowego ZKSN oraz budowa kanalizacji światłowodowej na działkach nr 150, 160 w miejscowości Chomentów Szczygieł, na działkach nr 1300, 1310, 1311, 1299 w miejscowości Chomentów...