Obwieszczenia, Ogłoszenia (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid: 814/9 w miejscowości Skaryszew

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid: 4243/1, 3801/1, 3803, 817/1 w miejscowości Skaryszew

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid: 538, 534/4, 536/12 w miejscowości Maków Nowy

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa budynku remizo - świetlicy na działce nr ewid. gruntu: 152 w miejscowości Zalesie.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr ewid: 127/2 położonej w miejscowości Maków

Protokół nr1/2018 z zebrania Gminnej Rady Sportu

W dniu 11.09.2018 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Sportu kadencji 2018-2022, któremu przewodniczył w zastępstwie burmistrza miasta i gminy Skaryszew, inspektor Rafał Karolak. Rada przyjęła porządek zebrania, który przedstawiał się następująco: Wybór władz Gminnej Rady Sportu kadencja 2018-2022 Opracowanie...

Ogłoszenie - Zaproszenie do przedstawienia oferty

Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie prosi o przedstawienie oferty z podaniem ceny i terminu wykonania rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie Huta Skaryszewska, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 36/3, 36,5 z nieruchomością sąsiednią nr 36/4, 36/6. RIM.6830.41.2.2018.KP Sprawę prowadzi Pan Krzysztof Podkowiński pok. 2a, tel....

Ogłoszenie - Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących Programu współpracy Miasta i Gminy Skaryszew z rganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 30/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa napowietrznej stacji transformatorowej 15/0.4, linii zasilającej SN kablowej oraz przyłącza kablowego w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działkach nr ewid. gruntu: 204, 225/1, 226/1, 232/1, 236/4, 698/20, 689/23, 698/14, 239/7, 242/5, 244/1,...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 29/18 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa linii elektroenergetycznej kablowej 15kV średniego napięcia ze złączem kablowym na działkach nr ewid. gruntu: 6/2, 6/4, 55/1, 56/3, 57/1, 58/1, 59/1, 60/1, 61/1, 62/1, 63/5, 79/3, 85/1, 86/5, 86/3, 219 w Janowie