Obwieszczenia, Ogłoszenia (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121, 50, 650), informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 29.05.2018r. do 18.06.2018r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Zawiadamia...

Ogłoszenie - II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż

II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: publicznego dla zamierzenia budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr ewid. gruntu: 188/6, 188/5, 195/5, 195/3, 197/1, 395/4, 395/3, 200/2, 200/1, 88, 156/1, 156/2, 260/1, 261/1, 202/28, 257/1, 201/2, 202/18, 202/20, 202/11, 202/12, 276/1,...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 20/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa ulicy Reymonta w Skaryszewie na działkach nr ewid: 1095, 1112/1

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 19/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa bramki rozłącznikowej średniego napięcia, linii kablowej średniego napięcia, stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej niskiego napięcia, złącza ZKP na działkach nr ewid. gruntu 1761, 1722/2, 1813, 1762, 1763, 1764, 1765/2, 1765/1, 1766,...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 18/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: BUDOWA CENTRUM KULTURY, REKREACJI I SPORTU wraz z infrastrukturą na części działki nr ewid: 1265 położonej w miejscowości Skaryszew.

Ogłoszenie - w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

W sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid: 509/2, 509/1, 508/1, 508/2, 393 położonych w miejscowości Maków Nowy.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa miejsc parkingowych przy SP ZOZ w Skaryszewie wraz z odwodnieniem na działce nr ewid: 3898 położonej w miejscowości Skaryszew.

Ogłoszenie - Decyzja Starosty

GKN.III.6821.2.2018 Uznać za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w miejscowości Kłonowiec Kurek gmina Skaryszew powiat radomski województwo mazowieckie, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 138 o powierzchni 0,21 ha.