Obwieszczenia, Ogłoszenia (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 maja 2018 roku o wydaniu decyzji Nr 81/R/2018 z dnia 24.04.2018r. o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego na wniosek Polskiej Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa dla inwestycji pn.: „ budowa obiektu ruchu lotniczego polegająca na budowie obiektu...

Informacja

Na stronie Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu (adres: http://pzd-radom.finn.pl/bipkod/16424543 w zakładce konsultacje) została zamieszczona dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 3543W Bujak- Dzierzkówek z zaproszeniem do uczestniczenia w konsultacjach prowadzonych drogą elektroniczną do 15 maja 2018...

Obwieszczenie

Obwieszczenie Starosty Radomskiego o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3539W Radom – Gębarzów – Polany na odcinku od km 1+500 do km 6+744,64 o długości L=5 244,64m na terenie gmin Kowala i Skaryszew

Zawiadomienie

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych służących do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom – Gębarzów...

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: BUDOWA CENTRUM KULTURY, REKREACJI I SPORTU wraz z infrastrukturą na części działki nr ewid: 1265 położonej w miejscowości Skaryszew.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 16/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr ewid: 385/8 położonejw miejs cowości Makowiec.

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji nr 17/18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu dla zamierzenia: budowa odcinaka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid: 610, 611/5 położonych w miejscowości Skaryszew

OGŁOSZENIE - ZBYCIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony: Zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej, jako działka nr 412/1, o powierzchni 500 m, położonej w Makowcu przy ul. Radomskiej.

Obwieszczenie

w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa ulicy Reymonta w Skaryszewie na działkach nr ewid: 1095, 1112/1.

Obwieszczenie

w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV wraz z oświetleniem wzdłuż drogi krajowej nr 9 w Makowcu i Skaryszewie.