Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 28_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 14 marca 2020 roku

w sprawie wykonywania zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów

Zarządzenie nr 27/2020

w sprawie wykonywania zadań przez Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów Na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2019r. poz.506, 1309, 1696, 1815 i 1571/ oraz § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020r. w sprawie...

Zarządzenie Nr 26_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 3 marca 2020 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 1246/21 o pow. 0,0079ha, położonej w Skaryszewie, przy ul. J. Kochanowskiego

Zarządzenie Nr 25_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 lutego 2020 roku

w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Zarządzenie Nr 24_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 lutego 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Skaryszew działek położonych w miejscowości Maków, oznaczonychw ewidencji gruntów nr 69/1 o pow. 93m2 i nr 69/13 o pow. 95m2,z przeznaczeniem pod poszerzenia: publicznej drogi gminnej – ul. Dzielnicowej oraz drogi będącej we władaniu gminy Skaryszew –...

Zarządzenie Nr 23_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 lutego 2020 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2020 oraz wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2020.

Zarządzenie Nr 22_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 28 lutego 2020 roku

w sprawie: uchylenia w całości Zarządzenia nr 16/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku.

Zarządzenie Nr 21_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 27 lutego 2020 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie w gminie Skaryszew

Zarządzenie Nr 20_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie wydzierżawienia na okres od 1.04.2020r. do 31.10.2020r. części nieruchomości nr 1055/4, położonej w miejscowości Skaryszew, stanowiącej własność Gminy Skaryszew, pod usytuowanie ogródka piwnego

Zarządzenie Nr 19_2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 24 lutego 2020 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej Budowy Bulwaru w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką - etap”