Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Przeprowadzenie kursów zawodowych dla 14 osób ramach projektu, pt: „ Dać Szansę” Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Dotyczy udzielenia zamówienia, które finansowane jest ze środków publicznych a wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro netto. CPV; 80 50 00...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Rozbudowa drogi krajowej nr 9 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 9 w miejscowości Makowiec na odcinku od granic Radomia do ulicy osiedlowej w Makowcu

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Skaryszewie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKARYSZEW ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im.Jana Pawła II w Skaryszewie. 1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r.w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca...

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Rozbudowa drogi krajowej nr 9 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 9 w miejscowości Makowiec na odcinku od granic Radomia do ulicy osiedlowej w Makowcu

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 1.Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4040/2 o pow. 0,1113 ha, położonej w miejscowości Skaryszew, przy ul. Czeremchowej, przeznacz

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Skaryszew na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych...

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2014ROKU

Wprowadź skrócony opis dokumentu. Napisz co jest w nim najważniejsze. (do 5 zdań) Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Nr 25/2014r. z dnia 26 marca2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu dla podmiot

Informacja dot. dyżuru w dniu 02 maja 2014 r.

Skaryszew, dnia 24 kwietnia2014 r. INFORMACJA Niniejszym informuję, iż w dniu 2 maja 2014 roku (piątek) Urząd Miasta i Gminy w Skaryszewie będzie nieczynny. Dzień ten został ustalony Zarządzeniem Nr 26/2014 Burmistrza Miasta i Gminy w Skaryszewie z dnia 26 marca 2014 roku jako dzień wolny od pracy w zamian za 3 maja, czyli za dzień świąteczny...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: I.Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego - zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010r. z późn. zm.) informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 9.04.2014r. do 29.04.2014r. wykazu nieruchomości...