Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego - zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 tekst. jedn.) 1.Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Skaryszew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, realizowane w 2016 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zaprasza do składania ofert. I. RODZAJ ZADANIA Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: Celem konkursu jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację...

Ogłoszenie o II ustnych przetargach nieograniczonych na zbycie nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 1.Nieruchomość gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr 1218/12, Nr 1218/23 i Nr 1218/25, łącznie stanowiących jedną całość, o pow. 0,1066ha, położonych w miejscowości Skaryszew, przy ul. Błonie. Cena wywoławcza...

ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA

Zawiadomienie o wpłynięciu odwołania od decyzji Wojewody Mazowieckiego znajduje się w załączeniu.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

O zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Rozbudowa drogi krajowej nr 9 w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze krajowej nr 9 w miejscowości Makowiec na odcinku od granic Radomia do ul. Osiedlowej w Makowcu."

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach ( ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1153 ) zawiadamiam, że w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew przy ul. Słowackiego 6, w pokoju nr 11 w terminie od 01.10.2014r. do 30.11.2014r. w godzinach od 900 – 1300...

INFORMACJA MZDiK w Radomiu

W związku z zamknięciem dla ruchu kołowego odcinka ulicy Skaryszewskiej pomiędzy pętlą Długojów Górny, a granicą miasta Radomia, trasa linii nr 24 od dnia 19.09.2014r. od godz. 9.00 do dnia 20.09.2014r. włącznie, zostaje skrócona do Długojowa Górnego (nie będzie kursować do Janowa, Małęczyna i Grzmucina). Na...

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Skaryszew z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza konsultacje społeczne 1.Cel konsultacji. Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr.96 poz.873 z późn. zm.) w sprawie...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Przeprowadzenie kursów zawodowych dla 14 osób ramach projektu, pt: „ Dać Szansę” Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Dotyczy udzielenia zamówienia, które finansowane jest ze środków publicznych a wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro netto. CPV; 80 50 00...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Rozbudowa drogi krajowej nr 9 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 9 w miejscowości Makowiec na odcinku od granic Radomia do ulicy osiedlowej w Makowcu