Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta i Gminy Skaryszew realizowane w 2016 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zgodnie z art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016r., poz.239) ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizacje zadań publicznych. I.PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW: Podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i ust.3 ustawy o działalności...

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku gospodarczego (wymiana stacji napowietrznej, wymiana słupów, podwieszenie przewodów, budowa linii kablowej nn, budowa złącza ZKP) na działkach nr 59, 60, 61, 62, 64 poło

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 10/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ROZBUDOWY BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ POPRZEZ DOBUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ wraz z infrastrukturą na działkach nr ewid:488, 499, 486 oraz części dział

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 11/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla BUDOWY ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ na działkach nr ewid: 114, 198, 85/9, 85/7, 85/5 w miejscowości Kazimierówka.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla BUDOWY ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ na działkach nr ewid: 740/1, 758, 823/11 w miejscowości Maków.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 09/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla BUDOWY ODCINKA GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DN-63PE na działkach nr ewid: 538, 514/2, 515/2, 516/2 w miejscowości Maków Nowy oraz BUDOWY ODCINKA GAZOCIĄGU

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 08/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla BUDOWY ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ na działkach nr ewid: 740/1, 758, 823/11 w miejscowości Maków.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 07/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla BUDOWY ODCINKA SIECI GAZOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ na działkach nr ewid: 591, 835/2, 835/4 w miejscowości Odechowiec

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji nr 06/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla BUDOWY ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ w ul. Spacerowej na działce nr ewid: 1169/15położonej w miejscowości Skaryszew.