Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji Miasta i Gminy Skaryszew do roku 2025”

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Protokół nr 3/2016 z dnia 10 maja 2016r. z komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań publicznych wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku. I . ZLECAJĄCY: Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie ul....

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 194/6, 26 położonych w miejscowości Makowiec.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka sieci wodociągowej oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 112/11, 112/12, 112/13, 112/9, 112/10 położonych w miejscowości Maków.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr: 1097/16, 1101/1 położonych w miejscowości Makowiec ul. Pogodna.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydani decyzji nr 12/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku gospodarczego (wymiana stacji napowietrznej, wymiana słupów, podwieszenie przewodów, budowa linii kablowej nn, budowa złą

ZARZĄDZENIE NR 29 Otwarty konkurs ofert pomoc społeczna 2016.pdf

Skaryszew dnia, 21.04.2016 RŚP.2151.17.2016.PP I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie, informuję, że gmina posiada w swoich zasobach niżej wymieniony zbędny składnik...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta i Gminy Skaryszew realizowane w 2016 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zgodnie z art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016r., poz.239) ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizacje zadań publicznych. I.PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW: Podmioty wymienione w art. 3 ust.2 i ust.3 ustawy o działalności...

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: przyłączenie do sieci elektroenergetycznej budynku gospodarczego (wymiana stacji napowietrznej, wymiana słupów, podwieszenie przewodów, budowa linii kablowej nn, budowa złącza ZKP) na działkach nr 59, 60, 61, 62, 64 poło