Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid. gruntów338, 339/2 położonych w miejscowości Makowiec.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid. gruntów 542/1, 609 położonych w miejscowości Maków Nowy oraz działkach nr ewid. gruntów 50, 26 położonych w miejscowości Maków

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 235/1, 26 położonych w miejscowości Makowiec

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi powiatowej nr 3536w Odechów-Kowalków-Sienno w miejscowościach Odechów i Miasteczko.

Obwieszczenie

Minister Infrastruktury i Rozwoju zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 13 listopada 2015r. utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 listopada 2014 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 9 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 9 ...

Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew: Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 1. Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 14/3 o pow. 0,5495ha, położonej w miejscowości Huta Skaryszewska

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu "Programu współpracy Miasta i Gminy Skaryszew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016", które odbyły się w dniach 18...

PROTOKÓŁ z rozstrzygnięcia dodatkowego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

1. Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew 2. Opis przedmiotu konkursu: z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, realizowane w roku 2015 - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - upowszechnianie sportu i rekreacji. 3. Wartość zamówienia: 30 000,00 zł. 4. Termin składania ofert upłynął...

Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza: II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż: 1.Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 356 o pow. 1,6000ha , położonej w miejscowości Bujak Ce