Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargach na zbycie nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza: III ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż: 1.Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 356 o pow. 1,6000ha , położonej w miejscowości Bujak

PROTOKÓŁ z rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

1. Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew 2. Opis przedmiotu konkursu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, realizowane w roku 2016 - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - upowszechnianie sportu i rekreacji. 3. Wartość zamówienia: 280 000,00 zł. 4. Termin składania ofert...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Miasta i Gminy Skaryszew z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2016

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza otwarty konkurs ofert oraz zaprasza organizacje pozarządowe do złożenia oferty na realizację w roku 2016 zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. I. RODZAJ ZADANIA Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Celem konkursu...

OBWIESZCZENIE

w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid. gruntów 4113/1, 769/5, 768/1, 767/1, 4242/1, 764/1, 763/1, 762/1 położonych w miejscowości Skaryszew (ul. Zachodnia)

OBWIESZCZENIE

w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy odcinka dystrybucyjnej sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr ewid. 234, 26 położonych w miejscowości Makowiec.

INFORMACJA O WYNIKU REKRUTACJI NA STANOWISKO PSYCHOLOGA W 2016R.

Skaryszew, dnia 21.01.2016 r. MGOPS.210.1.2016 INFORMACJA O WYNIKU REKRUTACJI NA STANOWISKO PSYCHOLOGA W W PUNKCIE INFORMACYJNO - KONSULTACYJNYM W SKARYSZEWIE Zgodnie z procedurą REKRUTACJI na w/w stanowisko została wybrana Pani MONIKA KOSTKO zam. RADOM. Oferta pracy przedłożona przez kandydatkę spełniła wszystkie wymogi formalne określone w...

Informacja o wynikach rekrutacji na stanowisko Asystenta rodziny w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skaryszewie

Wprowadź skrócony opis dokumentu. Napisz co jest w nim najważniejsze. (do 5 zdań) Skaryszew, dnia 26.01.2016 r. MGOPS.210.1.2016 INFORMACJA O WYNIKU REKRUTACJI NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W MIEJSKO – GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARYSZEWIE

PROTOKÓŁ z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014

1. Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew 1. Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew 2. Opis przedmiotu konkursu: zadania publiczne Miasta i Gminy Skaryszew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014 - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży -...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Miasta i Gminy Skaryszew w dziedzinie sportu i rekreacji, realizowane w roku 2014

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz.u. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 ze zm./ Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w roku 2014. I.PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA OFERTY: 1.Organizacje pozarządowe...

OBWIESZCZENIE

w sprawie decyzji nr 04/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla BUDOWY ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ w ul. Spacerowej w miejscowości Skaryszew.