Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargach

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew: Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 1.Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 1863/5 o pow. 2,2770ha,

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2015R.

Wprowadź skrócony opis dokumentu. Napisz co jest w nim najważniejsze. (do 5 zdań) Skaryszew dnia, 15 kwietnia 2015r. ZAWIADOMIENIE Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew zawiadamia, że zostało rozstrzygnięte postępowanie w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności...

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkaniowej i usługowej w obrębie działek nr ewid. 284/11, 284/12 i 284/13 w sołectwie Makowiec

Ogłoszenie o przetargach

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew: Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 1.Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 80/7 o pow. 0,3000ha, położonej w miejscowości

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 tekst. jedn.) informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 23.03.2015r. do 13.04.2015r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. ...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze ustnego przetargu nieograniczonego - zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 tekst. jedn.) 1.

Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 13 marca 2015r.

Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 13 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację zadań publicznych wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 roku. Zarządzenie Nr 22/2015

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. „Zintegrowany program zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi ROF” Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza wyniki otartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. PROTOKÓŁ z rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 1. Zamawiający:...