Obwieszczenia, Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH DLA 12 BENEFICJENTÓW PROJEKTU" Dać Szansę" w 2013roku.

WARSZTATY ZARZĄDZANIA BUDŻETEM DOMOWYM

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY ZARZĄDZANIA BUDŻETEM DOMOWYM MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARYSZEWIE WSPÓLNIE Z BIUREM PORAD OBYWATELSKICH STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU W RADOMIU ZAPRASZAJĄ

Ogłoszenie o przetargach

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew: Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 1. Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 4007/2 o pow. 0,0287 ha, położonej w Skaryszewie, przy ul. Czeremchowej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową zgodnie z wydaną dla danego terenu de ...

ANEKS NR 1 z dnia 30.07.2013r. do POROZUMIENIA GMINY KOWALA I GMINY SKARYSZEW Nr 1/2012 z dnia 3 stycznia 2012r.

w sprawie wspólnej sprzedaży: udziałów w lokalu mieszkalnym o pow. 67,62m2, usytuowanym w budynku wielorodzinnym na działce Nr 311/11 o urządzonej Księdze Wieczystej nr RA1R/00092982/2 oraz udziałów w nieruchomościach gruntowych o numerach ewidencyjnych: 311/3, 311/7, 311/8, 311/9, 311/12 i 311/14 o łącznej pow. 0,4947ha,...

Ogłoszenie o rokowaniach

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKARYSZEW I WÓJT GMINY KOWALA zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia: I. Sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego - zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 102, poz. 651

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

I N F O R M A C J A Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010r. z późn. zm.) informuję o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w dniach 28.06.2013r. do 18.07.2013r. wykazu...

WYPRAWKA SZKOLNA 2013

W roku szkolnym 2013/2014 programem będą objęci uczniowie rozpoczynający naukę szkolną w: klasach 1-3 i klasie 5 szkoły podstawowej, klasie 2 szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum.

Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKARYSZEW ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca s...

Ogłoszenie o odwołaniu rokowań po II przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), ODWOŁUJE ogłoszone na dzień 10 czerwca 2013r. rokowania po drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż: Nieruchomości lokalowej oraz udziałów w...